Winter is coming?

28. October 2022

Hvordan sikrer du som virksomhedsleder finansieringen, der får din virksomhed igennem stormen?

Massiv inflation og stigende renter er sjældent noget som er godt for privatpersoner – og det samme gør sig gældende for virksomheder. Vi taler årligt med mere end 100 virksomhedsejere, CFO’er og Treasury Managers, og budskabet fra de fleste er bekymringer over markedssituation og de fremtidige omsætningsmuligheder.

”Finanskrisen blev slem, fordi husholdninger og banker var dårligt polstrede. Bankerne er i dag bedre kapitaliseret, og husholdningerne har nedbragt gæld. Skulle der komme et økonomisk tilbageslag, har vi således mere at stå imod med” udtaler Jesper Rangvid i Berlingske.

Vi vil ikke spå om hvad der kommer til at ske, men vi har samlet nogle gode råd til virksomheder, som ønsker at forberede sig finansielt på en potentiel recession/depression, hvorfor vi i denne artikel vil forsøge at afgive specifikke råd for selskaber, som ønsker at polstre deres finansielle beredskab, så de er forberedt bedst muligt mod et worst-case scenario.

Vi vil starte med at se på hvordan banker kreditvurderer og rater virksomheder, da dette er nøglen til at forstå hvordan du som virksomhed står i en ansøgningsproces. Dette påvirker også de priser du kan få –og dette ser vi nærmere på efterfølgende.

Afslutningsvis kommer vi med nogle anbefalinger på hvilke finansielle produkter, der er oplagte at se nærmere på i dag, for at sikre virksomheden i morgen.

Hvordan banker vurderer og rater virksomheder
For bedst muligt at forstå hvordan jeres virksomhed opnår yderligere finansiering, og/eller bedre priser, da er det nødvendigt at forstå hvordan banker rater virksomheder. Banker rater virksomheder, hvor de på baggrund af denne rating beslutter, om de er villige til at tilbyde (yderligere) finansiering. De benytter også rating til at vurdere om de priser de har tilbudt en virksomhed, er markedskonform, hvor de dog kun kan sammenligne med deres egne kunder.

Hvorfor benytter bankerne ratings?
Ratings er bankernes forsøg på at standardisere klassifikationen for kreditrisiko. Med andre ord, så er det statistiske modeller, som ligger bag tanken om rating. Ved at standardisere den måde de klassificerer kreditrisiko på, gør at de opnår en mulighed for at sætte deres kunder i porteføljer af risiko.

Hvis du nogensinde har haft faget statistik, så ved du også at moderen af al statistik er normalfordelingen. Normalfordelingen har den klare fordel, at den tillader, at du kan regne på sandsynligheder før et givent scenarie opstår – og banker er meget glade for at regne i scenarier. En normalfordeling er i sin grundform et histogram af mulige udfald, og det er disse udfald, som bankerne klassificerer som ratings. Men hvad er det så for nogle udfald som bankerne ser på?

Eftersom de låner penge ud, med den hensigt, at de skal betales tilbage igen, der er dét som bankerne er interesseret i, tilbagebetalingsevnen. Denne tilbagebetalingsevne er i det mest ekstreme tilfælde virksomhedens sandsynlighed for overlevelse. Dette kaldes i bank lingo Probability of Default (PD-værdi), altså sandsynligheden for virksomheden går konkurs.

Disse PD-værdier er forskellige om du ser på kort sigt eller lang sigt, hvorfor de store rating bureauer ofte stiller en short term og en long term rating af virksomheder.

s&p rating

Industrier
En anden del som de differentierer sig på, er sektorer og industrier. Når du investerer i værdipapirer, så tales der ofte om cykliske og ikke-cykliske sektorer og industrier, som en måde at sprede sin risiko ift. det totale marked. Det samme gælder kreditrisiko på sektorer og industrier. Derfor har banker ofte nogle generelle kreditguidelines på, om en given industri er interessant eller ej. Dette kunne f.eks. være hotelbranchen under Covid-19 som bankerne sandsynligvis klassificerede som højrisiko. Derfor har hver sektor/industri en implicit PD-værdi tilknyttet sig.

Bankerne benytter ofte en afart af de officielle GICS (Global Industry Classification Standard) sektorer og industrier til at klassificere en virksomhed.

GICS Sektorer

 • Energy

 • Materials

 • Industrials

 • Consumer Discretionary

 • Consumer Staples

 • Health Care

 • Financials

 • Information Technology

 • Communication Services

 • Utilities

 • Real Estate

Bankens eksponering mod en given sektor kan yderligere påvirke deres kreditgivning, idet nogle banker har en overvægt i en given sektor/industri ,som gør de ikke kan udstede yderligere gæld, uden at komme i karambolage med deres egen kreditpolitik.

Normalfordelinger, industrier og nøgletal
Grunden til dette er interessant for virksomheder, er, at det påvirker deres prissætning og muligheder for at opnå yderligere finansiering.

Hvis vi opstiller et fiktivt eksempel, hvor der i Danmark er 100 virksomheder, som sælger elektroni, og vi for eksemplets skyld antager at alle 100 virksomheder er nogenlunde sammenlignelige i størrelse (omsætning). I sådan et tilfælde, der vil bankerne som udgangspunkt – dog teoretisk – kunne rangere de 100 virksomheder i forskellige klasser (ratings) og derved beslutte deres kreditappetit på de forskellige ratingniveauer. Som nævnt tidligere så har hver sektor en implicit PD-værdi, men udover sektoren/industrien, så har hvert selskab også en risiko relateret til hvordan selskabet performer indenfor den givne sektor.

Metoden til at finde ud af hvordan disse 100 selskaber skal rangeres indenfor deres sektor PD-værdier, relaterer sig til de risici, som sektoren er karakteriseret af. Dette gør bankerne og rating selskaberne ved at opstille nogle ”industry scorecards” for hver sektor, som selskaberne rangerer efter, som en proxy for deres kreditrisiko. Som udgangspunkt bør en virksomhed ikke kunne opnå bedre klassificering end sin industri, men nogle banker kan vælge at afvige, baseret på f.eks. ejerskabet af virksomheden i tilfælde af støtte fra moder.

Mining scorecard

Mining score

Pharma scorecard

pharma score

Hvis vi skal relatere det til investeringsteori, så er denne sektor PD-værdi tilnærmelsesvis sammenlignelig med CAPM’s beta værdi (altså en måling af den brede markeds systematiske risiko). På samme måde som CAPM også har en alpha-værdi (måling af overnaturligt afkast), så har kreditanalyse nogle faktorer som på samme måde er risikoreducerende ift. den systemiske risiko. Det er her scorecards kommer ind i billedet. I de to ovenstående billeder, kan du se Moodys vægtning (<2017) af to forskellige sektorer. Som der hurtigt kan afledes, er der altså forskel på hvordan du skal kreditvurdere et mineselskab – og hvordan du skal kreditvurdere en pharmavirksomhed.

Hvad kan der gøres ifm. forhøjelse af kreditter
Bankerne er som udgangspunkt ikke interesserede i at udlevere deres ”industry scorecard” for hvordan de rater selskaber, da dette er en grundlæggende del af deres forretningsmodel. Derfor er det lidt svært som virksomhed at leve op til nogle ratingmæssige krav, når du ikke ved hvad de krav eksakt er. Derfor anbefaler vi at du ser på dem ift. dine konkurrenter.

De fleste virksomheder har ofte ikke tid til at udfærdige konkurrentanalyser. Derfor benchmarker de oftest imod deres egne historiske regnskabstal. Dette giver desværre kun en udvikling ift. deres egne regnskabstal fra år til år, men det siger ikke noget om hvordan de klarer sig ift. deres konkurrenter – og hvordan de dermed ligger på spektret for deres sektor. Banker har ofte en maksimal ønsket eksponering mod specifikke sektorer, hvorfor det er væsentligt hvorledes du klarer dig ift. dine peers.

Du kan altså derfor godt have en virksomhed som vækster 10% fra året før på EBITDA eksempelvis, men hvis hele sektoren har vækstet 30%, så bliver 10% vækst faktisk et risikoelement lige pludselig.

Som du kan se af de to ”industry scorecards” ovenfor, så er der nogle elementer som går igen, og nogle elementer som er mere unikke for sektoren. Vores anbefaling er, at du kigger på de traditionelle regnskabstal som eksempelvis følgende:

 • Soliditet

 • Afkastkrav (overskudsgrad, bruttomargin, EBITDA margin, og lignende)

 • Likviditet (arbejdskapital, generering af cashflow, etc.)

 • Finansiel gearing

Hvis du herfra kan se, at din virksomhed ligger under dine konkurrenter på et givent nøgletal, så kan du forberede dig lidt på dette, inden du drøfter det med banken. Hvis du omvendt ligger over på alle parametre, så står du i en tilfredsstillende position til at forhandle priser og vilkår med banken.

Priser
Når vi rådgiver virksomheder om deres finansielle produkter, så er deres regnskabstal meget vigtige for, at kunne stille den rette pris. Vi har den ekstra fordel, at udover at tale med mange selskaber på tværs af sektorer, så har vi også dyb indsigt i hvad de forskellige banker kræver i betaling for de forskellige ydelser.

Derfor bruger vi ofte en del tid på at udfærdige disse sammenligninger af virksomheder, alt sammen baseret på offentlig tilgængelige data. Dette giver os indikation af hvordan virksomheden ligger i forhold til sektoren –  og derved hvor attraktiv den bør være for bankerne. Dernæst kan vi sammenligne med hvad andre lignende virksomheder betaler – og denne del er ikke offentlig tilgængelig.

Det kan være meget svært for virksomheder at få denne indsigt, da det sjældent er noget der deles og ofte bygger det på CFO’ens erfaring fra andre virksomheder, hvorfor data ofte hurtigt kan blive forældet og usammenlignelige.

Alternative muligheder
Vi har tidligere været inde på at virksomheder i sig selv kan være risikoreducerende ift. sektorrisikoen. Det er dog ikke den eneste mulighed for at reducere risiko. Derudover kan der tages sikkerhed i f.eks. fast ejendom, løsøre, fordringer, m.m. Dette gøres oftest i form af et virksomhedspant, som er dyrt at etablere qua omkostningerne til staten, men som ofte er et krav fra bankerne.

En oplagt mulighed i stedet for virksomhedspant er, at du ser på muligheden for at etablere et factoring-program. Et factoring-program kan enten være som finansiering på baggrund af fakturaens værdi (recourse -factoring), eller som et frasalg af fakturaerne (non-recourse factoring). Dette kan nogle gange give mulighed for, enten at opnå større finansieringsrammer eller måske i visse tilfælde opnå bedre vilkår, mens det endvidere kan give en bedre udnyttelse af den løbende debitormasse.

Vi har tidligere skrevet en artikel omkring factoring hvor du kan læse mere om mulighederne hertil.

NORTH Financial Procurements anbefaling
Find ud af hvordan jeres virksomhed performer ift. konkurrenterne, således i kender jeres styrkeposition. Ikke alene overfor banken, men også ift. den generelle markedsposition. Hvis I ikke selv har ressourcerne til at forestå denne forhandling med bankerne eller føler I ikke har indsigten, så vil vi meget gerne hjælpe jer med at se på det.

Forfatter til artiklen
Lasse Ulrich Reinholt har +15 års erfaring fra den finansielle sektor, og har blandt andet tidligere rådgivet mange af de største nordiske selskaber vedrørende working capital finance, deriblandt angående non-recourse factoring programmer. Lasse er i dag Chefkonsulent i NORTH. Vi har i NORTH det seneste år rådgivet mere end 150 mellemstore og store virksomheder med at vurdere virksomhedens finansielle produkter, aftaler, vilkår og priser.

Kontakt Lasse for en uforpligtende drøftelse, hvor vi i NORTH – Financial Procurement ser nærmere på potentialet i jeres virksomhed, med et uvildigt afsæt, således I sikres den bedste og rette individuelle løsning. Læs eventuelt mere omkring hvilke kunder vi hidtil har rådgivet om forskellige finansielle områder.

Financial Procurement nyheder

Salg af faktura

Salg af fakturaer giver højere værdi ved salg

Få en højere værdi ved salg Der kan dagligt læses i dagspressen, hvordan den ene virksomhed efter den anden skifter...
white and gray factory under white clouds during daytime

DIN Forsyning har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver til sine finansielle aftaler

DIN Forsyning har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver til sine finansielle aftaler. Økonomichef...

Skal vi kontakte dig?

Kontakt os og find ud af hvordan jeres virksomhed performer ift. konkurrenterne, således i kender jeres styrkeposition, ikke alene overfor banken, men også ift. den generelle markedsposition.

Tag kontakt nu

Lasse Reinholt
Chefkonsulent, Financial Procurement

Lasse Reinholt

Læs nogle af vores andre nyheder

Eva og Mogens

NORTH køber mæglervirksomheden Ensure International Insurance Broker (Vest)

NORTH køber mæglervirksomheden Ensure International Insurance Broker (Vest) og styrker markedspositionen blandt...
Lars G

NORTH fortsætter sin vækstrejse med opkøb af fire virksomheder

NORTH styrker sin position med fire spændende opkøb Som Danmarks førende uvildige finansielle rådgivningshus inden for...
person ved stranden

Download HR-chefens guide til trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Download HR-chefens guide til trivsel og sundhed på arbejdspladsen Lær hvordan du kan optimere arbejdspladsens trivsel...
computer

Download rapport om pensionsselskabernes afkast for første halvår 2023

Download NORTH’s rapport om pensionsselskabernes afkast for første halvår 2023 Udfyld formularen nedenfor, og...
headset på gul baggrund

DET SKETE BARE IKKE! – En podcast for CFO’er

NORTH udgiver sin egen podcast De seneste år har på mange måder været nogle anderledes år. Stigende inflation grundet...
kompas

Årsrapport 2022

Organisk vækst og flere opkøb bag gode resultater hos det finansielle rådgivningshus NORTH NORTH, som er Danmarks første...

På forkant – Nyhedsbrev

’Tiden er den klogeste af alle rådgivere’ Sådan lyder et ordsprog, og hvor er det sandt. I bagklogskabens ulideligt...
trioworld

Trioworld har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver i forbindelse med deres factoring program

Udbytte Med et kontinuerligt fokus på at have de bedste og mest omkostningseffektive løsninger, valgte Trioworld at...
digitalt billede

Adform har anvendt NORTH Financial Procurement til at analysere og optimere sine bankaftaler

Adform udtaler i denne forbindelse flg.: ”NORTH har været en afgørende samarbejdspartner i at få forhandlet et...
Lars g

NORTH-topchef vil samle den danske mæglerbranche

Mæglerkoncernen NORTH har på kort tid fået en betydelig plads i den danske mæglerbranche. Med kapitalfonden Polaris som...

Download rapport om pensionsselskabernes afkast for Q1 2023

Download NORTH’s rapport om pensionsselskabernes afkast for første kvartal 2023 Udfyld formularen nedenfor, og...

Minimer skatterisici i M&A-transaktioner

Specific Tax Risk Insurance En forsikringsløsning med stigende popularitet Hos NORTH M&A oplever vi stigende...

PFAS – Ansvarspolicernes nye undtagelse?

PFAS er højaktuelt i tiden, da det efterhånden er den fremherskende vurdering, at PFAS-stoffer er skadelige for...
langmach

NORTH køber den certificerede brandrådgiver Langmach Ribe ApS

Certificeret brandrådgiver NORTH køber den certificerede brandrådgiver Langmach Ribe ApS og styrker rådgivningen om...
Michael Jensen

NORTH køber nordjysk forsikringspartner Mondo Forsikring Formidler A/S

Stærk regional forsikringspartner Danmarks førende uvildige finansielle rådgivningshus inden for erhvervsforsikring...
mand med mappe

Download NORTHs finansielle guide til CFO’en

Download NORTHs finansielle guide til CFO’en Økonomidirektør, Regnskabschef, Finance Manager – ja, uanset din...
Bærbar computer der lyser i mørket

Download NORTHs udgivelse om cyberangreb og cyberkriminalitet

Download NORTHs udgivelse om cyberforsikring ved cyberangreb og cyberkriminalitet En cyberforsikring beskytter...
Peder i euroinvestor

Podcast: Hvem bør konvertere deres lån?

Hvilke boligejere bør overveje at konvertere deres lån? Der er tidsfrister, der nærmer sig, og renten er stigende. Dette...
medarbejder

Download NORTHs publikation omkring W&I forsikringer for nødlidende selskaber

Download NORTHs publikation omkring W&I forsikringer for nødlidende selskaber NORTH M&A kan hjælpe med...
Martin og Peder fra NORTH

NORTH opkøber Realkreditkonsulenterne

NORTH opkøber Realkreditkonsulenterne og styrker sin position som markedsleder inden for realkreditrådgivning...
medarbejder foran computer

Warranty & Indemnity forsikring

Warranty & Indemnity forsikring Forsikring af distressed transaktioner Sondring mellem den typiske W&I proces og...
pige i liewood tøj

NORTH – Financial Procurement har rådgivet LIEWOOD vedr. vurdering og optimering af betalingsløsninger/typer

LIEWOOD udtaler i denne forbindelse flg.: Indledningsvist “Vi har i de seneste år haft stor online vækst, primært...

NORTH – Financial Procurement har rådgivet Søstrene Grene om deres betalingsløsninger

Martin Kofoed Lundgaard, CFO for Søstrene Grene udtaler følgende: ”Vi valgte at tilknytte NORTH, for at få en uvildig...
skov med sne oppefra

Winter is coming?

Hvordan sikrer du som virksomhedsleder finansieringen, der får din virksomhed igennem stormen? Massiv inflation og...
bro

Download NORTHs forsikring markedsrapport 2022

Download NORTHs forsikring markedsrapport 2022 Formålet med denne markedsrapport er at give et indblik i udviklingen i...
Brøndum

Brøndum har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver ifm. leasingudbud af flåde

Brøndum udtaler flg.: ”Brøndums forretningsmodel er meget afhængig af vores køretøjer, som benyttes i det daglige af...
man in yellow jacket and black pants standing on black metal staircase

Nye regler for anmeldelse af arbejdsulykker d. 1 juli 2022.

Nye regler d. 1 juli 2022 For at sikre en mere korrekt, rettidig og smidig anmeldelsesproces er anmeldereglerne for...
NREP facade

NREP har valgt NORTH som uvildig rådgiver indenfor risk management og forsikring

NREP udtaler: “Det er essentielt for os at vælge en rådgiver indenfor risk management og forsikring, der kan stille et...

North Risk opnår tilfredsstillende resultater i sit første år

NORTH reflekterer over 2021 Årsregnskabet 2021 for det finansielle rådgivningshus North Risk reflekterer et opstartsår...
blazing fire

Brandsikring af ejendomme

Book en gennemgang af jeres ejendom og få en guide til en bedre brandsikring​ Når brande omtales i medierne, spørger...
barefooted baby covering white blanket

BabySam har anvendt Financial Procurement som uvildig finansiel rådgiver vedrørende betalingsløsninger

BabySam udtaler følgende: ”NORTHs rådgivning hjalp os med at etablere et overblik på vores betalingsplatforme...
Ferrari

4.000 luksusbiler brændt på vej til USA

Varer under transport udgør en risiko for tab I februar brød fragtskibet Felicity Ace i brand på vej over Atlanten og...
NORTH_Netværksdag 2022

NORTH netværksdag

NORTH netværksdag Torsdag d. 9 juni 2022Kl. 9.00 – 15.30 Hvordan effektiv risikostyring gennem overblik og...
to personer på en bænk

Hvad sker der med din pensionsopsparing hvis du falder bort?

Hvad sker der med din pensionsopsparing hvis du falder bort? Det er vigtigt at skelne mellem hvem du har begunstiget på...
Mand der tænker foran computer

Hvorfor er det en god ide at lave en pensionsordning?

5 gode grunde til at lave en pensionsordning 1. En sikring af din virksomhed Via en firmapensions- og sundhedsordning...
Kvinde foran bogreol

Hvorfor vælge firmapension via NORTH?

8 grunde til at vælge firmapension via NORTH 1. Vi tror på, at det er personligheden, der gør forskellenHos NORTH er det...
3shape

3Shape har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver til sine finansielle aftaler

3Shape udtaler: ”Det er essentielt for os at være konkurrencedygtige på alle parametre, hvorfor det er vigtigt at vi har...
Lars Gundorph

Pressemeddelelse: NORTH accelererer væksten ved køb af Erhvervsforsikring Danmark og Assurance Partner

NORTH accelererer væksten Det finansielle rådgivningshus NORTH har købt Erhvervsforsikring Danmark, der formidler...
Dansk flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver til sine finansielle aftaler

Dansk Flygtningehjælp har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver til sine finansielle aftaler CFO...
white and gray factory under white clouds during daytime

DIN Forsyning har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver til sine finansielle aftaler

DIN Forsyning har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver til sine finansielle aftaler. Økonomichef...
Salg af faktura

Salg af fakturaer giver højere værdi ved salg

Få en højere værdi ved salg Der kan dagligt læses i dagspressen, hvordan den ene virksomhed efter den anden skifter...
Første erstatning efter covid

Første erstatning efter COVID-19 vaccine

Første dansker får erstatning efter COVID-19 vaccine Patienterstatningen oplyser den 27. maj, at den første dansker har...
Corona sygdom

COVID-19 arbejdsskader skaber travlhed

Fordobling af arbejdsskader i Q1 i 2021 COVID-19 har berørt mange, og for vores skadeafdeling har det direkte betydet en...
Vanvidsbilisme

Vanvidsbilisme og firmabiler

Ny lov mod vanvidskørsel Den 31. marts er den nye Lov mod vanvidskørsel trådt i kraft, hvilket kan have store økonomiske...

No post found